Privacybeleid

Fokker Recruitment respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

1. Wettelijke bepalingen

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Fokker Recruitment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Indien CV of documenten worden toegevoegd dan bewaren we deze. Als iemand solliciteert bewaren we, en zien we op welke vacature diegene heeft gesolliciteerd

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fokkerrecruitment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

5. Content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

6. Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

– De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

– Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

– De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

7. Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle maatregelen te treffen om jouw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

– Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding of het gebruik van de website. Je zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij als dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

8. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw gegevens worden verzameld door Fokker Recruitment. Onder persoonsgegevens worden verstaan; alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met je en indien aan de orde voor het verwerken van je opdrachten.

Fokker Recruitment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– Je te kunnen screenen op basis van CV en motivatie;
– Je gegevens te bewaren voor een toekomstige vacature;
– Je gegevens te kunnen doorsturen naar een potentiële werkgever.

Grondslag waarop we dit doen is: toestemming en/of gerechtvaardigd belang

9. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Fokker Recruitment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fokker Recruitment) tussen zit. 

10. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: Fokker Recruitment, Smalle Haven 199, 5211 TK, ’s-Hertogenbosch of info@fokkerrecruitment.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen.

11. Delen van persoonsgegevens met derden

Fokker Recruitment deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fokker Recruitment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fokker Recruitment jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Fokker Recruitment maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 

Naam 

Welk doel?

Opdrachtgevers

Bemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever

Carerix

Ons CRM recruitmentsysteem

GoodDay

Verzorgt het complete beheer van de website

Google Analytics

Maakt statistieken over bezoek aan onze website

Facebook Advertenties

om mensen te laten kennismaken met onze website

 12. Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbieden krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, dan stuur je een e-mail naar het volgende adres: info@fokkerrecuitment.nl

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruikt alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

13. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Fokker Recruitment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens

– Voor-en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Geslacht

Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Gegevens over website bezoek (inclusief internetbrowser en apparaat type)
Deze gegevens wordt geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het % mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, aanmeldt voor de job-alert, solliciteert, of een vraag stelt via het contactformulier) en vergelijken met eerdere resultaten.

14. Cookies

Fokker Recruitment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fokker Recruitment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam

Welk doel?

Google Analytics

Analytische cookie die websitebezoek meet

Facebook Pixel

Analytische cookie die websitebezoek meet

Voor een compleet overzicht, bekijk dan onze complete cookieverklaring.

 

15. Beeldmateriaal en aangeboden diensten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend

16. Hoe wij jouw gegevens bewaren

Fokker Recruitment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fokkerrecruitment.nl

17. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

18. Contact

Voor vragen, diensteninformatie of informatie over de website zelf, kun je jezelf richten tot: info@fokkerrecruitment.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 19 januari 2021 en voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2021.

Contact opnemen?

Neem contact op met Fokker Recruitment voor meer informatie

Contact opnemen