Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: Fokker Recruitment, alsmede voor door deze op te richten vennootschap M.D. Fokker, KVK 50350536 Fokker Recruitment is een handelsnaam en handelt bij Werving & Selectie Opdrachten onder de naam Fokker Recruitment.
 
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, het bedrijf(-onderdeel) / de rechtspersoon of instelling die Opdracht heeft gegeven aan Opdrachtnemer tot Werving & Selectie van Kandidaten middels een getekend Contract of een door Opdrachtgever geaccepteerde offerte.
 
1.3 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 
1.4 Opdracht(en): alle werkzaamheden wat onder het Contract / de offerte valt, geheel of ten dele betrekking heeft op de Werving en Selectie van Kandidaten; Tevens geldend voor alle werkzaamheden met betrekking tot Employer Branding.
 
1.5 Contract: het getekende document waarin, door Opdrachtnemer opgesteld en door Opdrachtgever getekende overeengekomen afspraken omtrent de Werving en Selectie zijn vastgelegd, daarmee bedoeld de van toepassing zijnde vacatures, (prijs)afspra(a)ken en de procentuele (%) kosten die daarvoor gerekend worden.
 
1.6 Kandida(a)t(en): de natuurlijk persoon die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, op welke wijze dan ook, heeft voorgesteld met als doel het aangaan van een Arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever.
 
1.7 Arbeidsovereenkomst(en): de afspraak tussen Kandidaat en Opdrachtgever om op elk moment binnen twaalf (12) maanden na het voorstellen van Kandidaat voor of namens Opdrachtgever hetzij middels een getekend document hetzij op andere wijze werkzaamheden te verrichten. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “Arbeidsovereenkomst” dient tevens gelezen en begrepen te worden de onder artikel 2.1 genoemde overeenkomsten.
 
1.8 Salaris: het bruto (fulltime) jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en overige emolumenten, zoals dat voortvloeit uit de Arbeidsovereenkomst (bij aanvang werkzaamheden) die tussen Kandidaat en Opdrachtgever wordt aangegaan.
 
1.9 Werving & Selectie: de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht tot Werving & Selectie van een Kandidaat ten behoeve van Opdrachtgever.
 
1.10 Employer Branding: hieronder wordt verstaan alle offline en online communicatie middels campagne(s), reclame en berichten door Opdrachtnemer uit naam van Opdrachtgever.
 
1.11 Exclusiviteit: Een bindende vorm van samenwerken, met getekend Contract onderliggend door Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin duidelijke richtlijnen staan vermeld waar Opdrachtgever zich aan dient te houden, daarmee bedoeld – Exclusiviteit betekent dat Opdrachtgever enkel en alleen met Opdrachtnemer samenwerkt als het gaat om alle zaken met betrekking tot Werving en Selectie van de in het Contract opgenomen vacatures.
 

 

Artikel 2. Toepassing
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf / op het moment dat Opdrachtnemer een cv, curriculum vitae verstuurd en/of een Contract tussen Partijen ter zake de Werving & Selectie bij de totstandkoming van:
 
a. Arbeidsovereenkomst(en) en/of;
 
b. overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten; en/of
 
c. overeenkomsten tot aanneming van werk ten grondslag heeft.
 
2.2 Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend, indien en voor zover Opdrachtnemer een dergelijke afwijking (vooraf) schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtgever.
 
2.3 De actuele van toepassing zijnde versie Algemene Voorwaarden, al dan niet verzonden naar een Opdrachtgever, is onverminderd van kracht en te allen tijde terug te vinden op de website: www.FokkerRecruitment.nl.
 
 

Artikel 3. Werving & Selectieproces
3.1 Middels een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever getekend Contract zal uitvoering worden gegeven aan de Werving & Selectie Opdracht conform hetgeen in het Contract is opgenomen, met daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden.
 
3.2 Uitgangspunt bij de Werving & Selectie werkzaamheden is dat inlichtingen die Kandidaten en Opdrachtgever over zichzelf hebben verstrekt of die via referenties over hen zijn verkregen, correct en volledig dienen te zijn.
 
3.3 Indien een Opdracht op basis van Exclusiviteit wordt aangegaan tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en er een Kandidaat wordt aangedragen door een derde partij is de Opdrachtgever ertoe verplicht, conform de Exclusiviteit, Opdrachtnemer op de hoogte te stellen. Wordt er via een derde partij een Arbeidsovereenkomst aangegaan tussen Opdrachtgever en Kandidaat, zal de Opdrachtgever te allen tijde een fee van 25% verschuldigd zijn van het Salaris aan Opdrachtnemer.
 
 

Artikel 4. Einde van de Opdracht
4.1 Een Opdracht tot Werving & Selectie is voltooid c.q. eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging:
Met het door Opdrachtgever aan Kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een Arbeidsovereenkomst.
Indien de omschrijving van de functie gedurende de Opdracht dusdanig door Opdrachtgever wordt gewijzigd, dat daardoor ook de eerder vastgestelde functieanalyse en beoordelingsvereisten dienen te worden gewijzigd. Alsdan wordt een nieuwe Opdracht aangegaan.
 
 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere Arbeidsovereenkomst, welke door hem met een Kandidaat is aangegaan voor de functie, waarop de Opdracht aan Opdrachtnemer betrekking had, terstond bij Opdrachtnemer te melden onder toezending van een kopie van de door Opdrachtgever en Kandidaat getekende Arbeidsovereenkomst c.q. aanstellingsbrief.
 
 

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging
6.1 Tussentijdse beëindiging van het Contract door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk wanneer:
In de vacature, respectievelijk de te vervullen functie, tussentijds is voorzien van een andere, niet zijnde een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgedragen Kandidaat.
 
De Opdrachtgever (schriftelijk) gemotiveerd aangeeft dat de vacature, respectievelijk de te vervullen functie, is komen te vervallen.
 
Het staat Opdrachtnemer vrij om het Contract tussentijds te beëindigen indien er naar zijn uitsluitend oordeel geen geschikte kandidaten voor de functie te vinden zijn.
 
 

Artikel 7. Werving & Selectie fee en betaling
7.1 Alle genoemde fee’s zijn exclusief BTW.
 
7.2 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte van het feit dat het aanbod tot het aangaan van een Arbeidsovereenkomst door Kandidaat is geaccepteerd.
 
7.3 Opdrachtnemer hanteert een Werving & Selectie fee op basis van profiel, branche (sector) en gangbaarheid van de functie ter beoordeling van Opdrachtnemer. De Werving & Selectie fee is gebaseerd op een (fulltime) dienstverband van 40 uur per week en Salaris zoals bij de Opdrachtgever geldend is. Indien onverhoopt geen fee is overeengekomen in het Contract, of het Contract is niet ondertekend, dan geldt te allen tijde een fee van 30% van het Salaris van de Kandidaat.
 
7.4 De betaling is verschuldigd zodra Kandidaat een Arbeidsovereenkomst c.q. aanstellingsbrief met Opdrachtgever heeft gesloten ofwel een bevestiging van starten van Kandidaat aan Opdrachtnemer heeft afgegeven, doch uiterlijk per de datum van indiensttreding. De betaling is ook verschuldigd indien Opdrachtnemer een bevestiging van Opdrachtgever van indiensttreding van Kandidaat heeft ontvangen en Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren of “on hold” te zetten, doch uiterlijk per de voorgenomen datum van indiensttreding. Het overeenkomen van een afwijkende factuur en/of betalingstermijn laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever om de volledig overeengekomen fee te voldoen. Alle betalingen geschieden uitdrukkelijk zonder opschorting of verrekening.
 
7.5 Opdrachtgever is de in artikel 7.3 genoemde Werving & Selectie fee ook verschuldigd in het geval Opdrachtgever Kandidaat doorverwijst naar een derde partij binnen twaalf (12) maanden na het voorstellen van Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever; En de desbetreffende Kandidaat een Arbeidsovereenkomst met deze derde aangaat welke Arbeidsovereenkomst direct of indirect het gevolg is geweest van het voorstellen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van Kandidaat.
 
7.6 Opdrachtgever dient de Werving & Selectie fee binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te betalen. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf de 15e dag na factuurdatum zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever voorts de wettelijke handelsrente verschuldigd van de Werving en Selectie fee verschuldigd. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
 
7.7 Opdrachtgever dient de Werving & Selectie fee binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum evenzo te betalen in het geval Kandidaat voor een andere functie in dienst wordt genomen dan waarvoor Kandidaat oorspronkelijk is geselecteerd en voorgesteld aan Opdrachtgever.
 
7.8 Indien de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen twaalf (12) maanden na het einde van de uitgevoerde Opdracht, tot het aangaan van een Arbeidsovereenkomst met een door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat, ongeacht voor welke functie, is Opdrachtgever de fee ter zake van Werving & Selectie verschuldigd over iedere aldus door hem met een Kandidaat aangegane Arbeidsovereenkomst.
 
7.9 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen (bijvoorbeeld in regie op uurbasis), vindt de Werving & Selectie Opdracht plaats op “no cure, no pay-basis”.
 
7.10 Naast de onder artikel 7.3 genoemde Werving & Selectie fee (vermeerderd met de verschuldigde BTW) is Opdrachtgever, indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, verschuldigd de externe kosten, die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht namens Opdrachtgever aan derden heeft betaald zoals, maar niet beperkt tot:
a. De media- en plaatsingskosten, voor zover niet rechtstreeks aan Opdrachtgever in rekening gebracht;
 

b. Kosten van uitgevoerde testen ten behoeve van de Kandidaat;
 

c. Reis-, verblijf- en accommodatiekosten betaald aan of ten behoeve van Kandidaat;
 

d. Reis-, verblijf- en accommodatiekosten (van personeel van) Opdrachtnemer.
 

Voor de externe kosten kan Opdrachtnemer steeds van Opdrachtgever een voorschot vragen, welk voorschot wordt verrekend bij de afrekening aan het einde van de Opdracht. In opdracht van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte kosten buiten de Werving en Selectie fee, evenzo buiten het Contract om, zullen, tenzij anders overeengekomen is door Partijen in het Contract, steeds rechtstreeks aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht, eventueel door derden, en worden daaropvolgend gefactureerd aan Opdrachtgever.
 
7.11 De in artikel 7.10 genoemde kosten is Opdrachtgever in afwijking van artikel 7.9 te allen tijde verschuldigd ongeacht of Opdrachtnemer al dan niet in is geslaagd een geschikte Kandidaat te werven en selecteren. Ook deze kosten dienen binnen 14 kalenderdagen zonder opschorting of verrekening betaald te worden.
 
7.12 Opdrachtgever is de in artikel 7.3 genoemde Werving & Selectie fee ook verschuldigd indien de Opdrachtgever besluit de Kandidaat niet zelf in dienst te nemen, maar via Opdrachtnemer aan derden ter beschikking te stellen op basis van artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, dan wel indien dit door derden geschiedt, dan wel indien de Kandidaat zich als zelfstandige (aan Opdrachtgever) verhuurt.
 
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De selectie en voordracht van Kandidaten aan Opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de normen en waarden van goed vakmanschap, onverminderd het gestelde in artikel 3.2.
 
8.2 Opdrachtnemer is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de door Opdrachtgever gemaakte (juridische en/of personele) kosten, geleden winstderving of geleden schade voortvloeiend:
a. Uit of op enigerlei wijze verbonden met de introductie van een Kandidaat of het aangaan van een Arbeidsovereenkomst met een Kandidaat. Opdrachtnemer wordt dienaangaande volledig gevrijwaard;
 
b. Uit het feit dat Opdrachtnemer geen geschikte Kandidaat heeft kunnen voorstellen.
 
8.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schadeloosstellen en vrijwaren voor alle claims van derden op Opdrachtnemer, voortvloeiend:
a. Uit of op enigerlei wijze verbonden met de introductie van een Kandidaat of het aangaan van een Arbeidsovereenkomst met een Kandidaat;
b. Uit de intrekking van de vacature, respectievelijk de te vervullen functie, door de Opdrachtgever.
 
8.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen of diens verwachtingen. b. Alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de Opdracht tot Werving & Selectie of uit welke hoofde dan ook is per (reeks van) gebeurtenis(sen) per kalenderjaar gelimiteerd tot de geldelijke (factuur) waarde van de betreffende Opdracht.
 
8.5 De door Opdrachtnemer aangegeven tijdsduur waarbinnen een Werving & Selectie Opdracht voltooid kan zijn, geldt als een indicatie en bindt Opdrachtnemer niet.
 
 

Artikel 9. Geheimhouding
9.1 Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en slechts aanwenden in het kader van de Opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt aan hem verstrekte informatie – waaronder de informatie aangaande Kandidaten – strikt vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 
9.2 Het is Opdrachtgever, zonder schriftelijk verleende toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan (persoons)gegevens met betrekking tot Kandidaten, die niet bij Opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk rechtstreeks met Kandidaten in contact te treden.
 
 

Artikel 10. Non-discriminatie
10.1 Iedere Kandidaat zal door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gelijk behandeld worden ongeacht zijn leeftijd, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, een en ander onverminderd de functierelevante vereisten.
 
 

Artikel 11. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
11.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands Recht van toepassing en de Rechtbank Oost Brabant is bevoegd om van geschillen kennis te nemen tenzij de Kantonrechter bevoegd is dan wel Opdrachtnemer voor een andere Rechtbank kiest.